Проектно консултиране

БенчМарк подпомага и консултира компании, общини, централни органи и администрации, неправителствени организации и други заинтересовани страни в процеса на подготовка и реализация на проекти, включително финансирани по линия на Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз и други донорски програми.

Идентифициране на възможностите за финансиране

БенчМарк предлага на клиентите си професионално мнение и анализ на възможностите за кандидатстване по съществуващи и предстоящи програми за финансиране на проекти от интерес за клиента, в това число:

 • Представяне на систематизирана информация относно конкретни програми/ процедури: изисквания към кандидатите, допустими дейности, размер на безвъзмездната финансова помощ, други специфични условия;
 • Препоръки за структуриране на проектното предложение.

Изготвяне на проектни предложения

Основните стъпки при подготовка на проектните предложения включват:

 • Дефиниране на цели, методология за изпълнение на проектните дейности, устойчивост;
 • Разработване на пълен Анализ разходи-ползи, с анализ на риска и чувствителността при инвестиционни проекти;
 • Подготовка на проектно предложение, с всички изискуеми и приложими документи;
 • Окомплектоване на проектното предложение, съгласно изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване към конкретната програма/ процедура.

Управление на проекти

БенчМарк съдейства на своите клиенти при административното управление на проекта, което включва:

 • Консултиране относно разработване на документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно ЗОП и/или съгласно ПМС 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;
 • Финансова и техническа отчетност, включително подготовка на изискуемата документация към финансиращата институция, отразяваща изпълнението на дейностите по проекта и постигнатите резултати;
 • Експертна подкрепа при изпълнение на дейностите на всички етапи от реализацията на проекта;
 • Предоставяне на становища при възникнал казус и/или проблем в процеса на изпълнение или отчитане на проекта.

Стратегическо консултиране

БенчМарк предоставя консултантски услуги в процеса на формулиране, разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на стратегически планове, програми и други документи на национално, регионално и местно ниво.

Конкретните дейности, които се осъществяват могат да обхващат следното:

 • Провеждане на допитвания и проучвания сред широк кръг заинтересовани страни;
 • Разработване на социално-икономически анализ с определен териториален обхват;
 • Формулиране на стратегическа визия, цели и приоритети;
 • Разработване на цялостен стратегически документ с всички изискуеми части;
 • Провеждане на обществени обсъждания на проекта на стратегически документ;
 • Разработване на приложим механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението;
 • Разработване на правила и процедури за работа и провеждане на обучения за прилагането им;
 • Разработване на предварителна, междинна и последваща оценка на планове, програми и стратегии за развитие на национални, регионални и местни институции.